Uwodziciel – eBook (PDF,EPUB,MOBI)

 
uwodziciel pdf do pobrania

Uwodziciel
L.J. Shen

Wydawnictwo: Edipresse Książki
Tłumacz: Sylwia Chojnacka
ISBN: 978-83-8177-557-1
Język: Polski
Data wydania: 20 listopada 2020
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak Wodny


Uwodziciel – OPIS EBOOK

Nowa powieść bestsellerowej książki autorstwa L.J. Shen. W której miłość i nienawiść łączy się w jedno.

Prawdopodobnie zaimponowałby mi, gdyby nie ta jedna noc. Która od miesiąca ciągle tkwi w mojej głowie i nie mogę o niej przestać myśleć. Wyszłam zadowolona, wiedząc, że będę miała co wspominać, a co więcej, zabrałam jego portfel. Pomimo to on teraz patrzy na mnie jak na kurz pod swoimi włoskimi butami, a ja powinnam to znosić? Ale bezsprzecznie mam na imię Judith „Jude” Humphry i jak na mnie przystało nie mam nic do stracenia. Ponieważ jestem dziewczyną pochodzącą z Brooklynu, ludzie kojarzą mnie z ciętego języka. Dziedziczką rachunków za szpital i zniszczoną kanapę. Prawdopodobnie wtedy kiedy zauważyłam go po drugiej stronie pomieszczenia i dostrzegłam ten błysk w jego oczach. To wtedy zostaliśmy przeciwnikami. On wie doskonale o tym jak i ja. Każdy dzień w pracy jest bitwą, jak i każda noc w łóżku jest wojną. Ale stawką jest moje serce i prawdopodobnie będę musiała wywiesić biała flagę.

Uwodziciel e-book L.J. Shen do pobrania w formie elektronicznej książki (pdf, epub, mobi) Ebookland.pl

Pobierz eBook

FRAGMENT EBOOKA

Moja matka powie­działa na łożu śmierci, że serce to samotny myśliwy.

– Narządy, Jude, są jak ludzie. Potrze­bują towa­rzy­stwa, muszą na czymś pole­gać. Dla­tego wła­śnie mamy płuca, mig­dałki, dło­nie, nogi, palce u rąk i u stóp, noz­drza, zęby i wargi. Tylko serce pra­cuje samot­nie. Zupeł­nie jak Atlas nie­sie w mil­cze­niu cię­żar naszego życia na swo­ich bar­kach, bun­tu­jąc się jedy­nie wtedy, gdy prze­szko­dzi mu miłość.

Powie­działa, że samotne serce – takie jak moje – ni­gdy się nie zako­cha. I jak dotąd się nie myliła.

Może to wła­śnie dla­tego doszło do dzi­siej­szych wyda­rzeń?

Może to wła­śnie dla­tego prze­sta­łam się sta­rać?

Kre­mowa pościel zaplą­tała mi się mię­dzy nogami niczym korze­nie, gdy zsu­nę­łam się z ogrom­nego łóżka znaj­du­ją­cego się w ele­ganc­kim pokoju hote­lo­wym, który zaj­mo­wa­łam od kilku godzin. Wsta­łam z wygod­nego mate­raca, ple­cami do nie­zna­jo­mego, któ­rego spo­tka­łam zale­d­wie po połu­dniu.

Gdy­bym spoj­rzała na niego choćby ukrad­kiem, moje sumie­nie doszłoby do głosu i ni­gdy bym przez to nie prze­brnęła.

Wola­łam wziąć jego pie­nią­dze, niż zacho­wać się uczci­wie.

Pie­nią­dze, któ­rych bar­dzo potrze­bo­wa­łam.

Pie­nią­dze, które pozwolą mi opła­cić rachu­nek za prąd i wyku­pić leki na receptę dla taty.

Prze­szłam przez pokój na pal­cach, w kie­runku jego spodni leżą­cych na pod­ło­dze, czu­jąc się pusta w tych wszyst­kich miej­scach, które wypeł­niał wcze­śniej. To był pierw­szy raz, gdy mia­łam cokol­wiek ukraść; z powodu tak nie­od­wra­cal­nego czynu chciało mi się wymio­to­wać. Nie byłam zło­dziejką. A jed­nak mia­łam skrzyw­dzić tego dosko­na­łego nie­zna­jo­mego. Nie zamie­rza­łam nawet wra­cać myślami do tego szyb­kiego numerka w oba­wie, że mój mózg eks­plo­do­wałby i wylą­do­wał na plu­szo­wym dywa­nie. Nor­mal­nie nie spo­ty­ka­łam się z face­tami na jedną noc.

Zobacz także inne ebooki z kategorii Erotyka:
Dotyk Anioła Katarzyna Mak
Ten Dzień Blanka Lipińska
Pięćdziesiąt twarzy Greya E.L. James

Author : Admin-Heoth

Redaktor portalu eBookland.pl. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.